Novinky

Maturitní zkoušky 2016/17

Maturitní zkouška má dvě části: společnou (státní), která je zcela v režii MŠMT a uskuteční se podle jednotného schématu na všech středních školách zároveň, a profilovou (školní), která je částečně v režii školy. Ve společné části žáci maturují z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části pak z dalších předmětů podle vlastního výběru (gymnázium) nebo dle profilace oborů na střední odborné škole.

Žáci mají k dispozici tzv. kánon = seznam min. 60 literárních děl, ze kterého si pro zkoušku z českého jazyka a literatury vybírají podle daných pravidel 20 literárních děl.

Důležité termíny   

  • do 1. prosince 2016 = termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, žáci s PUP pro konání MZ musí odevzdat spolu s přihláškou ředitelce školy i doporučení ŠPZ;
  • do 31. března 2017 = termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl ke zkoušce z českého jazyka;
  • 11. dubna 2017 = písemná práce z českého jazyka a literatury  
  • 2. května - 9. května 2017 = písemné zkoušky společné části MZ;  
  • 26. dubna - 27. dubna 2017 = praktické zkoušky profilové části MZ (SOŠ);    
  • 17. května - 23. května 2017 = ústní zkoušky společné části, zkoušky profilové části před zkušební komisí.    

Informace o maturitní zkoušce najdete na webu www.novamaturita.cz.

Legislativní rámec nové maturitní zkoušky tvoří zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Společná (státní) část maturitní zkoušky

Dvě povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura

  2. cizí jazyk nebo matematika (žák si jednu z těchto možností zvolí)

Český jazyk: didaktický test, písemná práce, dílčí ústní zkouška

Cizí jazyk nebo matematika       

Cizí jazyk - didaktický test, písemná práce, dílčí ústní zkouška. V současné době je nabízeno 5 cizích jazyků - anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval.

Matematika - didaktický test

Úspěšně zvládnout společnou část maturitní zkoušky znamená úspěšně zvládnout obě její povinné zkoušky. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu).

Nepovinné zkoušky:

cizí jazyk - struktura stejná jako u povinné zkoušky, pokud si ji nezvolil jako povinnou zkoušku

matematika - struktura stejná jako u povinné zkoušky, pokud si ji nezvolil jako povinnou zkoušku

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Podle § 14 maturitní vyhlášky lze konat povinnou zkoušku profilové části pouze z předmětů, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin, tj. aby měl příslušný zkušební předmět časovou dotaci nejméně 4 vyučovací hodiny - přitom nezáleží na tom, zda je předmět vyučován např. 1 hodinu týdně po 4 roky vzdělávání, 2 hodiny týdně ve 2 letech nebo 4 hodiny v rámci jednoho roku.

Gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

79-41-K/41 Gymnázium

Na gymnáziu se profilová část maturitní zkoušky bude skládat ze třech povinných zkoušek s možností konat až dvě další nepovinné zkoušky.

Povinné zkoušky

Jestliže žák neskládá povinnou zkoušku společné části z anglického nebo německého nebo ruského nebo francouzského jazyka, musí si jeden z těchto jazyků zvolit jako povinnou zkoušku profilové části. Český jazyk a literaturu nelze zvolit v profilové části maturitní zkoušky (pouze jako nepovinnou zkoušku). Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.   

Forma u všech předmětů - ústní zkouška před maturitní komisí.

Povinné zkoušky - žák volí z těchto předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, informatika a výpočetní technika, deskriptivní geometrie, výtvarná výchova a hudební výchova.

Nepovinné zkoušky: maximálně dvě (nabídka stejná jako u povinných zkoušek, český jazyk a literatura, matematika+)

Střední odborná škola

18-20-M/01 Informační technologie

Povinné zkoušky:

zkouška - informační a komunikační technologie - ústní zkouška před zkušební komisí zkouška - odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví) - ústní zkouška před zkušební komisí zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška (informatika, ekonomika, účetnictví)

Nepovinné zkoušky: matematika+, účetnictví

23-41-M/01 Strojírenství

Povinné zkoušky:

zkouška - stavba a provoz strojů - ústní zkouška před zkušební komisí zkouška - strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška (stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, počítačové konstruování)

Nepovinné zkoušky: matematika+, programování CNC strojů 

64-41-L/51 Podnikání (dálkové nástavbové studium)   

Povinné zkoušky:   

zkouška - ekonomika - ústní zkouška před zkušební komisí zkouška - účetnictví - ústní zkouška před zkušební komisí zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů - praktická zkouška (ekonomika, účetnictví)    

Nepovinné zkoušky: matematika+, základy společenských věd

 

V Ledči nad Sázavou 26. 9. 2016

Mgr. Ivana Vitisková
ředitelka 

rss